TAIWAN DANCE PLATFORM LOADING
https://taiwandanceplatform.tw
{"2016-11-05":[{"title":"\u821e\u8e48\u4e92\u52d5\u88dd\u7f6e \u65e5\u5e38\u7de8\u821e","color":"#8a013c","fontColor":"#ffffff","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/you-choreograph\/","time":"14:30"}],"2016-11-06":[{"title":"\u821e\u8e48\u4e92\u52d5\u88dd\u7f6e \u65e5\u5e38\u7de8\u821e","color":"#8a013c","fontColor":"#ffffff","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/you-choreograph\/","time":"14:30"}],"2016-11-12":[{"title":"\u821e\u8e48\u4e92\u52d5\u88dd\u7f6e \u65e5\u5e38\u7de8\u821e","color":"#8a013c","fontColor":"#ffffff","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/you-choreograph\/","time":"14:30"},{"title":"\u5316\u5b78\u53cd\u61c9I","color":"#dbd2c6","fontColor":"#0a0a0a","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/chemistryi\/","time":"14:30"},{"title":"\u5316\u5b78\u53cd\u61c9II","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/chemistryii\/","time":"19:30"}],"2016-11-13":[{"title":"\u821e\u8e48\u4e92\u52d5\u88dd\u7f6e \u65e5\u5e38\u7de8\u821e","color":"#8a013c","fontColor":"#ffffff","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/you-choreograph\/","time":"14:30"},{"title":"\u5316\u5b78\u53cd\u61c9II","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/chemistryii\/","time":"14:30"},{"title":"\u5316\u5b78\u53cd\u61c9I","color":"#dbd2c6","fontColor":"#0a0a0a","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/chemistryi\/","time":"19:30"}],"2017-11-17":[{"title":"\u6211\u77e5\u9053\u7684\u592a\u591a\u4e86","color":"#dbd2c6","fontColor":"#0a0a0a","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/kids\/","time":"19:30"}],"2017-11-18":[{"title":"\u6211\u77e5\u9053\u7684\u592a\u591a\u4e86","color":"#dbd2c6","fontColor":"#0a0a0a","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/kids\/","time":"14:30"},{"title":"\u6211\u77e5\u9053\u7684\u592a\u591a\u4e86","color":"#dbd2c6","fontColor":"#0a0a0a","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/kids\/","time":"19:30"}],"2018-11-04":[{"title":"\u5927\u5bb6\u7684Gaga","color":"#9fc2d3","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/gaga\/","time":"14:30"}],"2018-11-05":[{"title":"\u963f\u5580\u6717\u80a2\u9ad4\u8207\u6280\u5de7\u5de5\u4f5c\u574a","color":"#9fc2d3","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/akram\/","time":"14:30"},{"title":"\u81fa\u7063\u821e\u8e48\u5e73\u53f0-\u653e\u5f71\u50cf\u8a08\u756b","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/wuwudaopingtai-fangyingxiangxingzhe\/","time":"19:30"}],"2018-11-06":[{"title":"\u8eab\u9ad4\u821e\u8e48\u8a69","color":"#9fc2d3","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/contemporary-lyrical-jazz\/","time":"14:30"},{"title":"\u81fa\u7063\u821e\u8e48\u5e73\u53f0-\u653e\u5f71\u50cf\u8a08\u756b","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/wuwudaopingtai-fangyingxiangxingzhe\/","time":"19:30"}],"2018-11-07":[{"title":"\u66f8\u5beb\u821e\u8e48\u8a08\u756b-\u8a55\u8ad6\u5beb\u4f5c\u73ed","color":"#dbd2c6","fontColor":"#0a0a0a","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/663\/","time":"09:00"},{"title":"\u66f8\u5beb\u821e\u8e48\u8a08\u756b-\u65b0\u5275\u66f8\u5beb\u73ed","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/wudao-xinban\/","time":"16:00"},{"title":"\u81fa\u7063\u821e\u8e48\u5e73\u53f0-\u653e\u5f71\u50cf\u8a08\u756b","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/wuwudaopingtai-fangyingxiangxingzhe\/","time":"20:00"}],"2018-11-08":[{"title":"\u66f8\u5beb\u821e\u8e48\u8a08\u756b-\u8a55\u8ad6\u5beb\u4f5c\u73ed","color":"#dbd2c6","fontColor":"#0a0a0a","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/663\/","time":"10:30"},{"title":"\u66f8\u5beb\u821e\u8e48\u8a08\u756b-\u65b0\u5275\u66f8\u5beb\u73ed","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/wudao-xinban\/","time":"15:00"},{"title":"\u79bf\u9df9 \uff0b \u9806","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/vulture-along\/","time":"19:30"},{"title":"\u81fa\u7063\u821e\u8e48\u5e73\u53f0-\u653e\u5f71\u50cf\u8a08\u756b","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/wuwudaopingtai-fangyingxiangxingzhe\/","time":"19:30"}],"2018-11-09":[{"title":"\u63ed\u958b\u4e9e\u6d32\u7576\u4ee3\u821e\u8e48\u69cb\u4f5c\u7684\u9762\u7d17","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/jiezhoudaiwudaozuodemian\/","time":"14:00"},{"title":"\u66f8\u5beb\u821e\u8e48\u8a08\u756b-\u65b0\u5275\u66f8\u5beb\u73ed","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/wudao-xinban\/","time":"19:00"},{"title":"SPLIT \uff0b \u7e8f \uff0b \u97d3\u6d41\u5f80\u4e8b","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/split-matou-once-upon-a-time\/","time":"19:30"},{"title":"\u5f69\u8679\u7684\u76e1\u982d","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/the-end-of-the-rainbow\/","time":"21:00"}],"2018-11-10":[{"title":"\u4e9e\u6d32\u7576\u4ee3\u821e\u8e48\u7db2\u7d61 \u53ca \u6771\u5357\u4e9e\u821e\u8e48\u7de8\u5275\u8005\u7fa4\u50cf","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/zhoudaiwudao-ji-nanwudaozhequnxiang\/","time":"13:00"},{"title":"\u66f8\u5beb\u821e\u8e48\u8a08\u756b-\u65b0\u5275\u66f8\u5beb\u73ed","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/wudao-xinban\/","time":"14:00"},{"title":"Hydra","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/hydra\/","time":"14:30"},{"title":"\u6211\u7684\u821e\u8e48\u4e4b\u8def","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/how-did-i-get-here\/","time":"14:30"},{"title":"\u6211\u7684\u8eab\u9ad4\u662f\u4e00\u5ea7\u5716\u66f8\u9928","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/wodeshenshiyizuo\/","time":"17:30"},{"title":"\u6d6e\u5149\u63a0\u5f71 + LIKES","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/en-chinoiseries-likes\/","time":"19:30"}],"2018-11-11":[{"title":"Hydra","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/hydra\/","time":"14:30"},{"title":"\u5b64\u55ae\u5728\u4e00\u8d77 + \u65b9\u5bf8\u4e4b\u9593","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/together-alone-medium\/","time":"14:30"},{"title":"\u66f8\u5beb\u821e\u8e48\u8a08\u756b-\u65b0\u5275\u66f8\u5beb\u73ed","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/wudao-xinban\/","time":"14:30"},{"title":"\u4e94\u864e\u5c07","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/programs\/fighters\/","time":"16:30"},{"title":"\u9031\u4e00\u5b78\u6821","color":"#dbd2c6","fontColor":"#000000","link":"https:\/\/taiwandanceplatform.tw\/activities\/yixiao\/","time":"17:30"}]}
EVENT